Bursa'da yazlık alanlarda butik ürünler tercih ediliyor Bursa'da yazlık alanlarda butik ürünler tercih ediliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince Açık Radyo'nun 'yayın lisansının iptaline' karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - RTÜK "Açık Radyo" programına ilişkin yapılan toplantıda alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, “6112 sayılı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ‘Yayın hizmeti ilkeleri' başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasında, medya hizmet sağlayıcılarının, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar şeklinde hükme yer verilmiştir.

Aynı fıkranın (b) bendinde ise yayın hizmetlerinin “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmü düzenlenmiştir.

Açık Radyo hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ihlali nedeniyle aynı Kanunun 32’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, “idari para cezası” ile ayrıca Üst Kurul kararı uyarınca Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrasına göre idari tedbir olarak, ihlale konu program yayınının 10, 11, 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde Saat 08:00'de olmak üzere takdiren “5 (beş) kez durdurulmasına” karar verilmiştir.

Yaptırım kararının kuruluşa tebliğ edildiği üst yazıda ayrıca 6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "…Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca işlem tesis edileceği de 31.05.2024 tarihli ve 80395 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin onuncu fıkrasında; “Bu madde hükümlerine göre Üst Kurul tarafından verilen uyarı ve idari yaptırım kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği kayıtlı elektronik posta adresine tebliğ edilir. (Değişik ikinci cümle: 17/4/2017-KHK-690/61 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/51 md.) Üst Kurula bildirilen kayıtlı elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 6112 sayılı Kanun'un “Tebligat ve yetkili mahkemeler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasına göre; “Bu Kanun gereğince yapılacak tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü düzenlenmiştir.

Kaynak: igf